ΧΡΟ­ΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΙΡΗ ΠΑ­ΠΑ­ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΥ. Γράφει η Τασσώ Γαΐλα

24 Απρι­λί­ου. Διε­θνής Ημέρα Γλυ­πτι­κής που την κα­θιέ­ρω­σε η Μ.Κ.Ο Κέ­ντρο Διε­θνούς Γλυ­πτι­κής- International Sculpture Center- με έδρα τις Η.Π.Α.

Εκ­δη­λώ­σεις σε όλο τον κόσμο σε Μου­σεία κλπ για την γλυ­πτι­κή, τέχνη αν­θρώ­που αρ­χέ­γο­νη με μο­να­δι­κή και ζω­τι­κή συμ­βο­λή στην κοι­νω­νία.

Εμείς σή­με­ρα τι­μά­με αυτήν την μέρα με ένα μικρό αφιέ­ρω­μα στην Μαίρη Πα­πα­κων­στα­ντί­νου και πριν κά­ποιοι να μας απο­κα­λέ­σουν ‘το­πι­κι­στέ­ς’ για αυτή την επι­λο­γή μας, σας ενη­με­ρώ­νω –για όσους δεν το γνω­ρί­ζουν – ότι η με­γά­λη Κυρία της γλυ­πτι­κής έχει σή­με­ρα τα γε­νέ­θλια της…

Ναι, 24 Απρί­λη-Διε­θνής Ημέρα Γλυ­πτι­κής.

Ναι, 24 Απρί­λη τα γε­νέ­θλια της μο­να­δι­κής Ελ­λη­νί­δας γλύ­πτριας με διε­θνή ανα­γνώ­ρι­ση, της Χίας Μαί­ρης Πα­πα­κων­στα­ντί­νου.

Η Μαίρη γεν­νή­θη­κε στις 24 Απρι­λί­ου του 1933 στην Χίο, όπου και πέ­ρα­σε τα μα­θη­τι­κά της χρό­νια. –Ευαγ­γε­λι­στρί­ας 26. Κόρη εύ­πο­ρης οι­κο­γέ­νειας έκανε σπου­δές στην ΑΣΚΤ και στην Αγ­γλία στο Polytechnik School of Art.

Λα­μπρή διε­θνής κα­ριέ­ρα με γλυ­πτά της έργα σε όλο τον κόσμο σε ιδιω­τι­κές συλ­λο­γές, υπαί­θρια και σε Μου­σεία. Στη δε Χίο φι­λο­ξε­νού­νται 27! προ­το­μές και 6! αν­δριά­ντες που φέ­ρουν υπο­γρα­φή: Μαίρη Πα­πα­κων­στα­ντί­νου.

Πο­λυ­βρα­βευ­μέ­νη εδώ στην Ελ­λά­δα αλλά και διε­θνώς όπως η βρά­βευ­ση της το 1978 με χρυσό με­τάλ­λιο από την  Academia Italia delle Arti, delle Lettere e le Science.( Ακα­δη­μία Τε­χνών Γραμ­μά­των και Επι­στη­μών της Ιτα­λί­ας).

Δεν χρειά­ζο­νται πε­ρισ­σό­τε­ρα …

Τι είναι η Ελ­λά­δα για σας; Ερώ­τη­ση που είχα απευ­θύ­νει στην κο­ρυ­φαία μας Χία γλύ­πτρια σε πα­λιό­τε­ρη συ­νέ­ντευ­ξη.  Η απά­ντη­ση της;

<Όλη μου η ζωή κ. Γαΐλα. Δεν υπάρ­χει τί­πο­τα πιο πάνω από την Ελ­λά­δα>.

Και εμείς οι Χιώ­τες, προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως η Μαίρη Πα­πα­κων­στα­ντί­νου που είναι ‘ό κα­θρέ­πτη­ς’ του νη­σιού μας, , όλη μας η  πο­λι­τι­στι­κή ‘πε­ριου­σί­α’, ξέ­ρου­με να τους τι­μού­με….

ΧΡΟ­ΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΙΡΗ ΠΑ­ΠΑ­ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΥ.

Κεί­με­νο

Τασσώ Γαΐλα

Αρ­θρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια.

1. Από την εκ­δή­λω­ση ΟΧΣΑ/24 Φε­βρουα­ρί­ου 2019.

2-3. Γλυ­πτά Μαί­ρης Πα­πα­κων­στα­ντί­νου.

Γορ­γό­να (Οι­νού­σες) & Η Σκε­πτό­με­νη(πλ. Μα­βί­λη).

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)

Αφήστε μια απάντηση