Εγκύκλιο για την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών

Εγκύκλιο αναφορικά με την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών, μεταξύ άλλων, σε όλους τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χωράς.
Οι Δημόσιοι Φορείς καλούνται να αποτελέσουν μέρος της κοινότητας καινοτομίας, υλοποιώντας συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η συμπλήρωση ερωτηματολογίου έως την 28η Φεβρουαρίου, με το Υπουργείο να χαρακτηρίζει τη συμμετοχή τους “κρίσιμη”.
Αναλυτικότερα, η καινοτομία αποτελεί μία από τις περισσότερο δυναμικές και εξελισσόμενες έννοιες στη θεωρία των δημοσίων οργανώσεων και το ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου για τον σχεδιασμό της πολιτικής για την καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα, έχει προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

Ι] Υπογραφή Διακήρυξης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ
Το ΥΠΕΣ, ως ενεργό μέλος του «Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα» του ΟΟΣΑ, συμμετείχε στην κατάρτιση της «Διακήρυξης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ» που εξέδωσε το Συμβούλιο των Υπουργών του ΟΟΣΑ το 2019. Η Διακήρυξη αναδεικνύει την καινοτομία ως κομβική και στρατηγική λειτουργία στις δημόσιες οργανώσεις και στην καθημερινή εργασία των δημοσίων υπαλλήλων και βασίζεται στις ακόλουθες πέντε αρχές:
1) Επένδυση στην καινοτομία στον δημόσιο τομέα,
2) Ενθάρρυνση των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα να καινοτομούν,
3) Συνεργασίες και συμμετοχή,
4) Υποστήριξη της εξερεύνησης, της δοκιμής νέων ιδεών και της σταδιακής εφαρμογής,
5) Διαμοίραση της γνώσης και των πρακτικών κοινής χρήσης.

ΙΙ] Ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ανάπτυξη της ικανότητας καινοτομίας των δημοσίων οργανώσεων καθώς και τις δεξιότητες καινοτομίας των δημόσιων υπαλλήλων, το ΥΠΕΣ ανέπτυξε την πλατφόρμα www.innovation.gov.gr στην οποία έχει δημιουργηθεί το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.
Η πλατφόρμα εξυπηρετεί τις παρακάτω ανάγκες:
1) μάθησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες δημόσιες οργανώσεις,
2) ενημέρωσης σχετικά με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για την πολιτική καινοτομίας, αναζήτησης κειμένων και χρήσιμων εργαλείων για την εφαρμογή και διάδοση της καινοτομίας,
3) συμμετοχής σε προγράμματα και δράσεις του έργου “Μαζί Καινοτομούμε WE-novate Project” το οποίο στοχεύει να ενθαρρύνει την ανοικτή καινοτομία μέσα από την συνεργασία μεταξύ δημοσίων οργανώσεων που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και επιζητούν τεχνογνωσία για λύσεις σε αυτές,
4) υποστήριξης των δημοσίων οργανώσεων να αναπτύξουν την ικανότητα καινοτομίας και την παροχή καθοδήγησης μέσα από εργαλεία αυτόαξιολόγησης και εργαστήρια.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι δημόσιες οργανώσεις του πίνακα αποδεκτών Α της Εγκυκλίου (περιλαμβάνονται όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες) καλούνται να αποτελέσουν μέρος της κοινότητας καινοτομίας και να προχωρήσουν στις ακόλουθες ενέργειες:

Α) Ορισμός εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας.
Το ΥΠΕΣ, προκειμένου να βελτιώσει την διαδικασία υποστήριξης των δημοσίων οργανώσεων στην ανάπτυξη ικανότητας καινοτομίας, στοχεύει στην δημιουργία δικτύου καινοτομίας με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης, της συνεργασίας και της συμμετοχής στις δράσεις του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, μέσα από την ανάδειξη των «πρωταθλητών» καινοτομίας. Αναφορικά με το ρόλο του δικτύου καινοτομίας και την διαδικασία εγγραφής επισκεφθείτε το σύνδεσμο.

Β) Συμμετοχή στην έρευνα για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα.
Το ΥΠΕΣ βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης εργαλείων για την υποστήριξη των δημοσίων οργανώσεων. Προκειμένου να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός με τα κατάλληλα μέσα και δράσεις έχει σχεδιαστεί ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελεί μέρος της μεθοδολογίας συγκριτικής μάθησης, η οποία αναμένεται να εκδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Γ)Υποβολή καλών πρακτικών.
Οι Υπηρεσίες που έχουν σχεδιάσει και εφαρμόσει καλές πρακτικές τα δύο τελευταία έτη (2017–2019) παρακαλούνται από το ΥΠΕΣ όπως υποβάλλουν τα στοιχεία αυτών εδώ, χρησιμοποιώντας τη φόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό και η οποία βασίζεται στα κριτήρια που έχει αναπτύξει ο ΟΟΣΑ. Στον ίδιο σύνδεσμο θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής καλών πρακτικών.
Η Εγκύκλιος ζητά από τους Φορείς του Παραρτήματός της, όπως ανατεθεί σε ένα Γενικό Δ/ντη ή στέλεχος ίδιου επιπέδου, οι οποίοι θα συντονίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανωτέρω ενέργειες.

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)