Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ – Αιτήσεις από 30 Απριλίου 2020 μέχρι και 7 Μαΐου 2020.

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί:

και β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία και Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ και Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ, Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης) για το σχολικό έτος 2020-2021 να υποβάλουν αίτηση από 30/4/2020 μέχρι και 7/5/2020.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ., με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:

Γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2020. Δ) είναι νεοδιόριστοι (ΦΕΚ) διορισμού 241/Γ ́/9-3-2020) και υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου62, παρ.5α του 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ 

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)