Ληξιαρχεία Δήμων: Καθολική εφαρμογή Ηλεκτρονικού Μητρώου Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων και Λειτουργών

Κοινή Εγκύκλιο με θέμα την «καθολική εφαρμογή του ηλεκτρονικού μητρώου Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων & Θρησκευτικών Λειτουργών του ν.4301/2014 στα Ληξιαρχεία όλων των Δήμων της επικράτειας», εξέδωσαν τα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.

Στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το ν.4301/2014 ως ισχύει, τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο θρησκευτικών και εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα νομικά πρόσωπα του εν λόγω νόμου. Επίσης, τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο των θρησκευτικών λειτουργών που τελούν ιερολογίες με αστικές συνέπειες είτε αυτοί ανήκουν σε θρησκευτική κοινότητα οργανωμένη καθ΄ οιονδήποτε νομικό τύπο είτε ανήκουν σε κοινότητα χωρίς νομική προσωπικότητα. Το μητρώο θρησκευτικών λειτουργών συνιστά για τα κατά τόπον αρμόδια Ληξιαρχεία και για τις πράξεις που εγγράφουν στα βιβλία τους, επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του θρησκευτικού λειτουργού, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο άμεσος έλεγχος της συνδρομής της ιδιότητας αυτής στα πρόσωπα που συντάσσουν τη σχετική πράξη κατ΄άρθρο 1367 Α.Κ.. Το μητρώο θρησκευτικών λειτουργών, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα έγκυρης και άμεσης πληροφόρησης για την ιδιότητα ενός προσώπου ως νόμιμου θρησκευτικού λειτουργού, συμβάλλει ώστε να προστατευθεί αφενός το δημόσιο συμφέρον από φερόμενες ως “ιερουργίες” ψευδολειτουργών, αφετέρου οι πολίτες να μη διακινδυνεύουν σοβαρότατες συνέπειες από άκυρες ή ακυρώσιμες πράξεις

Μέχρι σήμερα, το ηλεκτρονικό μητρώο περιλαμβάνει τους θρησκευτικούς λειτουργούς των:

– αυτοδικαίως αναγνωρισμένων εκκλησιαστικών και θρησκευτικών νομικών προσώπων που περιλαμβάνονται στο αρ.13 του ν.4301/2014,

– θρησκευτικών κοινοτήτων, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο βιβλίο θρησκευτικών νομικών προσώπων και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα κάνοντας χρήση του αρ.3 του ν.4301/2014, μέσω εκούσιας δικαιοδοσίας στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο και

– μεμονωμένων ευκτηρίων οίκων (χώρων λατρείας).

Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του αρ.47 του ν.4559/2018, η Εγκύκλιος δεν αφορά και δεν έχει εφαρμογή:

(α) για τους θρησκευτικούς λειτουργούς της κατά το αρ.3 του Συντάγματος Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος ή των λοιπών, ή εκτός Ελλάδος, ομόδοξων Εκκλησιών του Χριστού, Πατριαρχείων, Μητροπόλεων ή Μονών, που είναι ενωμένες δογματικώς με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τηρούν, όπως και εκείνη, απαρασαλεύτως τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις,

(β) για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την οργάνωση των θρησκευτικών κοινοτήτων που πιστεύουν στον ιουδαϊσμό, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ισραηλιτικών κοινοτήτων και

(γ) για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την οργάνωση θρησκευτικών κοινοτήτων μουσουλμάνων στις εδαφικές περιφέρειες των μουφτειών.

Σκοπό της Εγκυκλίου αποτελεί η εφαρμογή του αρ.14 του ν.4301/2014 και η θέση σε εφαρμογή ηλεκτρονικού μητρώου θρησκευτικών και εκκλησιαστικών νομικών προσώπων &θρησκευτικών λειτουργών στα Ληξιαρχεία όλων των Δήμων της επικράτειας, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της ιδιότητας του θρησκευτικού λειτουργού στα πρόσωπα που τελούν ιερολογίες και συντάσσουν τη σχετική κατ’ άρθρο 1367 Α.Κ. πράξη.

Ήδη η εφαρμογή του Μητρώου λειτούργησε πιλοτικά για οκτώ μήνες σε συνολικά 21 Ληξιαρχεία 7 Δήμων. Στο διάστημα αυτό, πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις και επιλύθηκαν προβλήματα που καθιστούν πλέον πιο αποτελεσματική και λειτουργική την εν λόγω ψηφιακή εφαρμογή.

Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στα αρμόδια Ληξιαρχεία να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό, μέσω αυθεντικοποίησης, προκειμένου να γίνεται άμεση ταυτοποίηση των στοιχείων των θρησκευτικών λειτουργών που τελούνιερολογίες με αστικές συνέπειες, είτε αυτοί ανήκουν σε θρησκευτική κοινότητα οργανωμένη καθ’ οιονδήποτε νομικό τύπο, είτε ανήκουν σε κοινότητα χωρίς νομική προσωπικότητα.

Η χρήση του μητρώου και η πρόσβαση στα δεδομένα που διαθέτει θα γίνεται διακριτά τόσο για τους εξουσιοδοτημένους Υπαλλήλους του Υ.ΠΑΙ.Θ. όσο και για τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Ληξιαρχείων, βάσει των εν γένει αρμοδιοτήτων τους.

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)