Πανελλήνιες 2019: Ποιοι μπορούν να εισαχθούν στο Λιμενικό

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πιο αναλυτικά, το Υπουργείο Παιδείας εενημερώνει ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5213/21-11-2018 η υπ’ αριθμ. 2421.1/84993/2018/15-11-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Σ.Δ.Λ/Φ) προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και η επιλογή των υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε μία από τις παραπάνω Σχολές καθορίζεται κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Ερευνών και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στην προκήρυξη αναγράφονται και καθορίζονται:

α. Ο αριθμός εισακτέων στην κάθε Σχολή, συνολικά και κατά κατηγορίες. β. Τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα κατάταξης. γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους. δ. Η διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων (υγειονομικά, αθλητικά, ψυχομετρικά). ε. Το έντυπο και το είδος της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

Επίσης, στην προκήρυξη ή σε άλλες αποφάσεις του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Η προκήρυξη αποστέλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την όσο το δυνατό ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στον διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστονπέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Προσόντα εισαγωγής και κωλύματα κατάταξης υποψηφίων

Οι ιδιώτες υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.

δ. Όσοι έχουν υπηρετήσει ή έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρόνο κατάταξής τους.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.

στ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α’17), όπως ισχύει, για τους υποψήφιους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ). Ειδικά καθορίζεται ότι, όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα. ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του. η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό: (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή. (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. (3) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. (4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα και να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά.

Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στην Σχολή, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.

Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα. Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα.

θ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους. ι. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών. ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική). 2. Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, με την επιφύλαξη της περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου. Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων 1. Οι υποψήφιοι για τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, δύνανται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες της παραγράφου 7 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018: α. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους. β. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής. γ. Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνεύοντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα.

Η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018, από τον αριθμό των εισαγομένων στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά καλύπτεται από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων των περιπτώσεων α’ και β’ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Απότον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) καλύπτεται από την ειδική κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης γ’ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

Σε περίπτωση που τα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου δεν καλυφθούν, τότε οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας αλλά από υποψηφίους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες, ήτοι συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας.

4. Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις Σχολές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες των περιπτώσεων α’- γ’, γίνεται για μία μόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία Σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη Σχολή.

5. Δικαίωμα εισαγωγής στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής που θέτουν οι διατάξεις της παρούσας, παρέχεται σε εν χηρεία συζύγους του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας, εφόσον έχουν στη ζωή ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, και είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας. Στην ίδια ρύθμιση και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και οι σύζυγοι προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή.

Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Όσοι έχουν τα προσόντα του άρθρου 2 της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. ή ως δόκιμοι Λιμενοφύλακες, πρέπει αφενός να δηλώσουν τούτο στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αφετέρου μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη: α. Να υποβάλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχολική μονάδα ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή να κατέχουν βεβαίωση συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε προγενέστερο του διαγωνισμού σχολικό έτος. β. Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή/ και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ακολούθως, οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν την εν λόγω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση [οι ίδιοι ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα – εποπτεία σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου) και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία μαζί με πλήρη δικαιολογητικά κατά την καθοριζόμενη στην προκήρυξη διαδικασία. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είναι τα ακόλουθα: α. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς. β. Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής ή της βεβαίωσης συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, από την οποία προκύπτει ο κωδικός του υποψηφίου. γ. Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. δ. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι ο υποψήφιος είναι τελειόφοιτος της Γ’ τάξης Λυκείου. ε. Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση- υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1β του παρόντος άρθρου ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών, ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών, iν) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτηση τους και ν) έχουν δηλώσει προτίμηση της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ή και των δύο Σχολών στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. στ. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες, εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπρόσθετα και τα εξής δικαιολογητικά: (1) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από Βεβαίωση/Πιστοποιητικό κυρωμένο από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή). (2) ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Η’ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ: (α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλωσης, μήνα και (β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. (3) ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΟΑ) ή της οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης και (β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. (4) ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (άρθρο 3, ν. 3454/2006). Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον και κατά περίπτωση: • Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.

• Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή του τέκνου ή αδελφού του υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών,καθώς και η φοιτητική ιδιότητα αυτού.

• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή το τέκνου αυτού ή αδελφός του υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών. • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων. (5) ΤΕΚΝΑ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ: (α) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή αντίγραφο πορίσματος Ε.Δ.Ε. και (β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. (6) ΤΕΚΝΑ ή ΣΥΖΥΓΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ: (α) Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Αντίγραφο πορίσματος Ε.Δ.Ε. ή σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και (β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. (7) ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΝΑΝΠ Ή ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΛΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ ΑΛΑΣΣΑ Ή ΣΤΟΥΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ: Αντίγραφο πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), που διενεργήθηκε ή πρόκειται να διενεργηθεί μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος και περατώνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της περ. γγ της παραγράφου 7 του άρθρου 79 του ν.4504/2017.

Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών

1. Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλουν με συστημένη αλληλογραφία την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με συνημμένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη. Το εμπρόθεσμο της υποβολής αυτών διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου. Αιτήσεις που θα αποσταλούν από τους υποψηφίους εκπρόθεσμα θα απορρίπτονται.

2. Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συγκροτείται αρμόδια Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών και κατάταξης, η οποία εδρεύει στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και έργο της είναι: α. Να παραλαμβάνει και να ελέγχει την ακρίβεια, την πληρότητα, την σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψηφίους. β. Η σύνταξη και έκδοση ονομαστικού πίνακα, με αλφαβητική σειρά, υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, στην οποία πρέπει να αναγράφεται για κάθε υποψήφιο ποιες ακριβώς ελλείψεις/ σφάλματα διαπιστώθηκαν. γ. Μετά τη λήψη συμπληρωματικών δικαιολογητικών εντός της ταχθείσας προθεσμίας προσκόμισής τους από υποψηφίους που αρχικά διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους, η έκδοση τελικού πίνακα, με αλφαβητική σειρά, δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις του επόμενου άρθρου. δ. Να διαβιβάσει, μετά το πέρας των ανωτέρω, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλφαβητικό ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί, κάνοντας πρόσθετη μνεία στις περιπτώσεις που δύνανται να υπαχθούν σε ειδικές κατηγορίες του άρθρου 3 της παρούσας, καθώς και πίνακα με τους υποψηφίους που υπέβαλαν δικαιολογητικά αλλά απορρίφθηκαν. ε. Η καταμέτρηση και καταγραφή του συνόλου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε φωτοαντίγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

3. Για την μηχανογραφική υποστήριξη του διαγωνισμού συνολικά, καθώς και του έργου της Επιτροπής παραλαβής δικαιολογητικών και κατάταξης και των λοιπών Επιτροπών, ορίζεται πενταμελής ομάδα υποστήριξης με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποτελούμενη από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Διαδικασία Προκαταρκτικών Εξετάσεων

1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι υποχρεωτικές, ενιαίες και κοινές για όλους τους υποψηφίους (άνδρες και γυναίκες) και των δύο παραγωγικών Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες και ψυχομετρικές εξετάσεις. Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για το πρόγραμμα των ΠΚΕ, τον τόπο και τον χρόνο παρουσιάσεώς τους σε αυτές. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψηφίους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν.

2. Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα για τις ΠΚΕ, θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτωνκαι φωτοαντίγραφο της Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις. Όσοι δεν φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν σχετική φωτογραφία.

3. Για την υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων αποφαίνεται η Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ). Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν φωτογραφία υποψηφίου, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού και να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσιάσεως τους για υγειονομικές εξετάσεις: α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες. δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). Οι ανωτέρω εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας.

4. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης και θα προσκομίζονται από τον ίδιο τον υποψήφιο κατά την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων. Μη προσκόμιση όλων των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα των ΠΚΕ, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ. Λοιπές, επιπλέον και τυχόν επαναληπτικές εξετάσεις, καθώς επίσης και οι μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων, ήτοι του σωματικού βάρους κατά το π.δ. 11/ 2014, όπως ισχύει, καθώς και του αναστήματος κατά τις διατάξεις της παρούσας, θα γίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το ελάχιστο, ανεξαρτήτως φύλου, απαιτούμενο ύψος ή υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα, ανά φύλο, όρια του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) αποκλείονται του διαγωνισμού. Σε περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία της υψομέτρησης υποψήφιος επιτόπου προβάλει αντίρρηση επί του αποτελέσματος, διενεργείται επανέλεγχος και συντάσσεται έγγραφη σχετική βεβαίωση περί του ότι, διενεργήθηκαν τρεις (03) επανειλημμένες μετρήσεις του αναστήματος του σε διαφορετικά χρονικά σημεία, η οποία συνυπογράφεται και από τον υποψήφιο στον οποίο αφορά.

5. Περί ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την πρόσβαση τους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και τις παροχές Υγείας, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ως εκ τούτου, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι οι υγειονομικές εξετάσεις και οι ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρονται στη παράγραφο 3 του παρόντος απαιτούνται για τη συμμετοχή στις ΠΚΕ για την εισαγωγή στις Σχολές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προσέρχονται στα νοσοκομεία, απαιτείται να προσκομίζουν αντίγραφο της Αίτησης -Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψήφιου για τις Σχολές του Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. του αντίστοιχου Ακαδημαϊκού Έτους.

6. Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον Επιτροπής/ών (ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων) Αθλητικών Δοκιμασιών του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. που συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και απαρτίζονται από Αξιωματικούς Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για τη συγκρότηση των εν λόγω επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί με την ιδιότητα του αθλητή. Στην απόφαση συγκρότησης δύναται να ορίζονται, ανά αγώνισμα, ονομαστικά οι υπεύθυνοι και μέλη της Επιτροπής, Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα: α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 17″ (μια προσπάθεια). β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4′ και 30″ (μια προσπάθεια). γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μ. (τρεις προσπάθειες). δ. Άλμα σε μή ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες. Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

7. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψηφίου, προβλήματος υγείας ή γυναικολογικής φύσης, να προσκομίζεται υποχρεωτικά ιατρική γνωμάτευση/ βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο υποψήφιος να επαναπρογραμματίζεται. Η ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας των Αθλητικών Δοκιμασιών, εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής τους οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Επιπλέον, σε περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού υποψήφιου κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των Αθλητικών Δοκιμασιών και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.

8. Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Σκοπός των ψυχομετρικών εξετάσεων είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων γιασταδιοδρομία στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν τεστ προσωπικότητας, καθώς και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

9. Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που είχαν δηλώσει προτίμηση για Σχολές ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ και υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των Σχολών αυτών, εφόσον κρίθηκαν ικανοί σύμφωνα με τα κριτήρια του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αναλυτικά καθορίζονται στην παρούσα, οφείλουν απλώς να υποβάλουν στην Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών και κατάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας, την σχετική βεβαίωση ικανότητας από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή. Στην ανωτέρω βεβαίωση, η οποία παραλαμβάνεται από μέλος των προαναφερόμενης Επιτροπής του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. με αποδεικτικό, αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο αριθμός τηλεφώνου, το ανάστημα του υποψηφίου και ότι κρίθηκε ικανός. Από την ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να προκύπτει πως ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής υποψηφιότητας, σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος εξετάζεται κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

10. Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Στρατιωτική Σχολή, προκειμένου να θεωρηθούν ΙΚΑΝΟΙ και για τις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υποψήφιοι που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών διαδικασιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση Στρατιωτικής Σχολής. Αποκλεισμός υποψηφίων – Αποτέλεσμα εξετάσεων 1. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δεν συνεχίζουν την εξέταση τους στις υπόλοιπες. Οι Επιτροπές Αθλητικών, Ψυχομετρικών Δοκιμασιών, καθώς και η Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή, συντάσσουν πίνακες στους οποίους έναντι του ονοματεπώνυμου εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους, ήτοι επιτυχών – αποτυχών, κατάλληλος – ακατάλληλος, μη προσέλθων και διακόψας. Τα αποτελέσματα ανά διαδικασία ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανακοινώνονται τα ονόματα όσων κρίνονται ικανοί ανά διαδικασία και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία. 2. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 9 και 10 του προηγούμενου άρθρου ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτεστάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή δεν θα κριθούν ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θεωρείται ότι δεν τις έχουν δηλώσει. 3. Μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών δοκιμασιών, η Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών και κατάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας συντάσσει πίνακα ικανών στις προκαταρκτικές δοκιμασίες υποψηφίων, ο οποίος θεωρείται από τον Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εν συνεχεία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Ο εν λόγω πίνακας,στον οποίο αναγράφεται και κωδικός από το δελτίο εξεταζομένου του κάθε υποψηφίου, αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων.

Κατάταξη επιλεγομένων

1. Οι υποψήφιοι των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και έχουν κριθείικανοί στο στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, κατατάσσονται στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. και Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, αντίστοιχα.

2. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καιστην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, αντίστοιχα, για την έναρξη της εκπαίδευσης. Το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καλεί τους επιτυχόντες για κατάταξη στην προκαθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση γίνεται με Εγκύκλιο Διαταγή Πρόσκλησης Κατάταξης Εισακτέων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

3. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι την ημέρα κατατάξεώς τους προσκομίζουν, στην οικεία παραγωγική Σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία και διενεργεί σχετικό έλεγχο, τα εξής δικαιολογητικά κατάταξης: α. Αστυνομική ταυτότητα. β. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής. δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι από εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη. ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε κάποιο ΑΕΙ, καθώς και οιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί.

4. Επιπρόσθετα, οι παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναζητούν αυτεπαγγέλτως και ελέγχουν τα ακόλουθαδικαιολογητικά κατάταξης: α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής. β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’ για όσους από τους άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. γ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

5. Οι Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, μετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργούν ως ακολούθως: α. Προβαίνουν στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αναφέρουν αμέσως στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού του Αρχηγείου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο. β. Υποβάλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντίγραφα των πρακτικών κατάταξης, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων, μετά σχετικής κατάστασης όπου θα αναγράφεται αναλυτικά κάθε δικαιολογητικό και θα βεβαιώνεται η ακρίβεια, η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών κατάταξης στο σύνολό τους.

6. Για τον έλεγχο γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγομένων στις Σχολές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ. Επιτροπή Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Από την ίδια Επιτροπή ελέγχεται και ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν σε φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.2690/1999, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που Δόκιμος εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας και εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που: α. Διαπιστώνεται μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τους ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία. β. Παραιτούνται πριν από την είσοδο τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη Σχολή. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

8. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων παραιτηθούν, αποφασίζει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και καλούνται να καταταχθούν οι πρώτοι κατά τη σειρά κατάταξης από τον πίνακα επιλαχόντων, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη επιλαχόντα υποψηφίου, όταν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών έχει παρέλθει το ανώτατο όριο, το οποίο αποτελεί λόγοδιακοπής της φοίτησης.

9. Αν οι επιλαχόντες, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες,δεν καλύπτουν το καθορισμένο ποσοστό, οι θέσεις που υπολείπονται συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας.

10. Η εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, κατά φθίνουσα σειρά, που προκύπτει από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των γενικών εξετάσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ισχύει κάθε φορά, και τη δήλωση προτίμησης στο μηχανογραφικό τους δελτίο μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός εισακτέων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα γραπτών βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Αν και μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου.

11. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στην οικεία Σχολή διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Σημαιοφόρου ή Λιμενοφύλακα, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτικήσειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούμενη στην επόμενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο εφόσον κριθεί ικανή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτηση της εντάσσεται, ανάλογα με τη βαθμολογία της, στον πίνακα των συναδέλφων της με τους οποίους αποφοιτά μαζί. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Δόκιμου Σημαιοφόρου Λ.Σ. ή Λιμενοφύλακα, στον οποίο συντρέχει αδυναμία κατάταξης για συγκυριακούς λόγους υγείας.

12. Οι μη εισαγόμενοι στις Σχολές υποψήφιοι, μπορούν κατόπιν αιτήσεώς τους και με δική τους ευθύνη, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και μετά από δύο έτη από την κατάταξη των επιλεγομένων καταστρέφονται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε και διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης. ΜΟΝΙΜΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ Λ.Σ. Υποψήφιοι εκ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, ποσοστό έως 40% προέρχεται υποχρεωτικά ισάριθμα ανά κατηγορία από εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες. Εν λόγω έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις: α) Δεν υπερβαίνουν το 30° έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. β) Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας. γ) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄17), όπως ισχύει, γιατους υποψήφιους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ). Ειδικά καθορίζεται ότι, όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα. δ) Σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης κατά τη σταδιοδρομία τους να έχουν λάβει, χαρακτηρισμό ΈΞΑΙΡΕΤΟΣ’ ή 8,5 και άνω στην περίπτωση αξιολόγησης με κλίμακα βαθμολογίας 1-10. ε) Κατά την υπηρεσία τους στο Σώμα, να μην έχουν τιμωρηθεί, με καταστατική ποινή αργίας με προσωρινή απόλυση ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή με συνήθη πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από δέκα(10) ημέρες ή με συνήθη πειθαρχική ποινή φυλάκισης, ή να μην τελούν σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, ή να μην ευρίσκονται τοποθετημένοι προσωρινά σε άλλη Υπηρεσία ή στην έδρα του ενεργούντος την ανάκριση ένεκα διενέργειας ποινικής ή διοικητικής ανάκρισης κατά αυτών για σοβαρό αδίκημα ή παράπτωμα, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 119 του ν.3079/2002. 2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.

Δικαιολογητικά υποψηφίων εκ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

1. Οι υποψήφιοι εκ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο πρέπει αφενός μεν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο στο αρμόδιο Λύκειο της περιοχής όπου υπηρετούν και αφετέρου να υποβάλουν με συστημένη αλληλογραφία, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, σε αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση συμμετοχής για την εισαγωγή στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφύλακες, ανάλογα με το βαθμό που φέρουν και ως εκ τούτου θα λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία επιλογής, κατά το χρόνο και συγκεκριμένα την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι έχουν υποβάλλει Μηχανογραφικό Δελτίο. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες, αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος και δεν έχουν κάνει χρήση αυτού για την εισαγωγή τους σε άλλη παραγωγική Σχολή του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 παράγραφος 2 περίπτωση (στ) της παρούσας απόφασης. γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα που ορίζονται στις περιπτώσεις (δ) και (ε) της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου.

2. Η Επιτροπή που δέχεται τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ανωτέρω υποψηφίων στις εξετάσεις, πρέπει: α. Να παραλαμβάνει και να ελέγχει την ακρίβεια, την πληρότητα, τη σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψηφίους. β. Η σύνταξη και έκδοση ονομαστικού πίνακα, με αλφαβητική σειρά, υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, στην οποία πρέπει να αναγράφεται για κάθε υποψήφιο ποιες ακριβώς ελλείψεις / σφάλματα διαπιστώθηκαν. γ. Μετά τη λήψη συμπληρωματικών δικαιολογητικών εντός της ταχθείσας προθεσμίας προσκόμισής τους από υποψηφίους που αρχικά διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους, η έκδοση τελικού πίνακα, με αλφαβητική σειρά, δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις. δ. Να διαβιβάσει, μετά το πέρας των ανωτέρω, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλφαβητικό ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί, αναγράφοντας την κατηγορία τους (Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφύλακες), κάνοντας πρόσθετη μνεία στις περιπτώσεις που δύνανται να υπαχθούν σε ειδικές κατηγορίες του άρθρου 3 της παρούσας, καθώς και κατάσταση με τους υποψηφίους που υπέβαλαν δικαιολογητικά αλλά απορρίφθηκαν. ε. Η καταμέτρηση και καταγραφή του συνόλου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε φωτοαντίγραφοσύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.2690/1999, όπως ισχύει.

Υγειονομική εξέταση υποψηφίων εκ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

1. Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις. Ειδικότερα, όσοι εξ αυτών επελέγησαν για τηνΣχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονταιμε μέριμνα αυτής, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε υγειονομικές εξετάσεις.

2. Όσοι από αυτούς κριθούν από την Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ)ως υγειονομικώς ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ για δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ., δεν ονομάζονται δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. και θεωρούνται αποτυχόντες. Για την συμπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται άλλοι υποψήφιοι προερχόμενοι από μόνιμα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφύλακες αντίστοιχα και συγκεκριμένα οι πρώτοι κατά τη σειρά κατάταξηςαπό τον αντίστοιχο πίνακα επιλαχόντων. Σε περίπτωση που για μία από τις τρεις κατηγορίες μόνιμων εν ενεργεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν υπάρχουν επιλαχόντες, τότε η κενωθείσα θέση ή θέσεις καλύπτονται με  απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από επιλαχόντες υποψηφίους των άλλων κατηγοριών μόνιμων εν ενεργεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. διαπιστωθεί η κυοφορία δοκίμου εφαρμόζεται,αναλογικά, η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

4. Για όσους από τους υποψηφίους πριν ονομασθούν δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. κωλύονται από την εκπαίδευσηγια λόγους υγείας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Είσοδος επιτυχόντων στη Σχολή

1. Οι εισαγόμενοι κατατάσσονται στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ., στο δεύτερο έτος σπουδών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Σχολή για την έναρξη της εκπαίδευσης.

2. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 79 του ν.4504/2017 όπως ισχύει, καθώς και του Π.Δ. 75/2018, εισάγονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μόνο ιδιώτες.

3. Αν υποψήφιος μέχρι την κατάταξη του στη Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. απώλεσε έστω και ένα από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρούσας προσόντα, διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του. Σε περίπτωση που Δόκιμος Σημαιοφόρος Λ.Σ. εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας και εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες και πειθαρχικές κυρώσεις που έχει, ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

4. Τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που εισάγονται ως δόκιμοι στην Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και από υπαιτιότητά τους δεν ονομάζονται Σημαιοφόροι Λ.Σ., θεωρείται ότι συνεχίζουν να φέρουν το βαθμό που κατείχαν πριν από την είσοδο τους στην Σχολή και, εφόσον δεν επιβληθεί σ’ αυτούς ηκαταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν αποβληθούν από την Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν στο Σώμα. Οι βαθμοφόροι αυτοί εξελίσσονται χωρίς να προσμετράται ο χρόνος φοίτησης τους στην Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως χρόνος για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων τους ή της ανειλημμένης υποχρέωσης ελάχιστου χρόνου παραμονής τους στο Σώμα. Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2019.

5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, πριν ή μετά την κατάταξη κενωθούν θέσεις, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφασίζει την εισαγωγή ισάριθμων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας από τον οικείο πίνακα επιλαχόντων Ανθυπασπιστών Λ.Σ., Υπαξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφυλάκων αντίστοιχα και σύμφωνα με τον καθοριζόμενο αριθμό εισακτέων. Σε περίπτωση που για μία από τις τρεις κατηγορίες μόνιμων εν ενεργεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν υπάρχουν επιλαχόντες, τότε η κενωθείσα θέση ή θέσεις καλύπτονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απόεπιλαχόντες υποψηφίους των άλλων κατηγοριών μόνιμων εν ενεργεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται αναλογικά και για τους υποψηφίους εκ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πηγή: Foititikanea.gr

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)

Αφήστε μια απάντηση